زنگ ریاضی فرافکنی=۹۰

 

 

 

وقتی عادل فردوسی پور ماه گذشتـه در برنامه 90سردار! عزیزمحمدی را

با سؤالهای چپ و راست خود مبنی بر چرایی ِتعویق مسابقات لیگ برتر و

بی برنامگی فدراسیون فوتبال به گوشهء رینگ فرستاد" سردار مستأصل ِ

ازجواب ِمعقول او رامتهم به فرافکنی و تمسخر ارکان نظام جمهوری اسلامی

(نقل به مضمون)نمود!!...

دو هفتهء بعد آقای آخوندی را به عنوان(عضوهیأت مدیره باشگاه پــیروزی)

تلفنی مورد سؤال دربارهء باشگاه قرارداد که ایشان در مقام سخنگوی

سازمان تربیت بدنی!! باتوپ و تـَشر ضمن تـأکید بر اینکه صندلی ِ  90

حاصل خون شهدا سـت !!به تـأسـی ِ از سردار "دم از فرافـکـنـی عادل زد!!..

نتیجه اینکه برنامهء این هفته 90 سرد وبی روح برگزارشد!

مانند شیر ِ بی یال ودُم اِشکم  !والبته باب طبع اقایان!

آخه عادل بود و سرزندگی...عادل بود و حمایت جمع کثیری از تودهء مردم..

اینرا میشداز هزاران اس.ام.اس ِبرنامه فهمیدکه این هفته این راهم ازاودریغ کردند!

درسالگرد پیروزی انقلاب به این فکرمیکردم اگر انقلاب به تمام اهداف و آرمان هایش

 نرسید الحمدُلله هم به اســـتــقــلال رسید وهم به  پـــیـــروزی !!

تا آقایان به نان و نوایی برسند و هرصدای مخالفی را تحت عنوان ضـدّیـت با نظام و

پایمال شدن خون شهدا در نطفه خفه کنند...

بقول فردوسی پور " قضاوت را به افکار عمومی میسپاریم تا خود بگویند چه کسی

فرافکنی می نماید!!

به راستی که" کــُـدام  اِســــتـــقـــلال ! کــُـدام  پـــــیـــــروزی !؟؟؟!!!!!

(قــاصــدک)

+نوشته شده در پنج‌شنبه 3 بهمن 1387ساعت00:03توسط ♥قاصدک♥ | ♥نوازشی بیادگار♥ (4)